Najważniejsze korzyści z recyklingu

Najważniejsze korzyści z recyklingu

19 czerwca, 2021 Wyłączono przez Kapusta

Recykling to proces – szereg działań, które obejmują: zbieranie i sortowanie odpadów, przetwarzanie tych materiałów w celu wytworzenia nowych produktów oraz zakup i wykorzystanie tych nowych produktów przez konsumentów.

Recykling jest bardziej optymalny i wydajny, jeśli stosujemy zasadę trzech punktów w gospodarce odpadami: redukcja, ponowne użycie, recykling.

Zmniejszanie ilości odpadów, które normalnie są wywożone przez firmy wywozowe jak odpadersi.pl – opróżnianie nieruchomości Warszawa do centrów recyklingu lub na wysypiska, osiąga się poprzez celowe zmniejszanie zakupów i konsumpcji, kompostowanie odpadów organicznych oraz odmowę używania jednorazowych przedmiotów, takich jak styropian i plastikowe torby. Ponowne wykorzystanie materiałów służy wydłużeniu czasu użytkowania danego przedmiotu. Przykładami tego są: przerabianie szklanych butelek na artystyczne klosze do lamp, oddawanie starych telefonów komórkowych rodzinie lub przyjaciołom do ponownego wykorzystania.

Dlaczego jednak recykling? Po co zadawać sobie tyle trudu i wynajmować firmę do wywozu (polecam wywóz mebli w Warszawie), aby poddać niepotrzebne rzeczy recyklingowi? W jaki sposób recykling jest korzystny dla nas i dla środowiska?

Przyjrzyjmy się korzyściom płynącym z recyklingu:

Recykling pomaga chronić środowisko

Recykling znacznie zmniejsza ilość odpadów, które trafiają na nasze wysypiska lub są spalane w spalarniach. Składowiska odpadów w większości miast są zaprojektowane tak, aby toksyczne substancje chemiczne wyciekające z rozkładających się odpadów stałych nie przedostawały się do naszych systemów wodnych. Ale na jak długo? Już teraz otrzymujemy raporty o niebezpiecznych chemikaliach zanieczyszczających zasoby wodne w niektórych miastach. Spalanie odpadów stałych w celu uzyskania energii elektrycznej może być wydajne, ale płacimy za to cenę w postaci zwiększonej emisji dwutlenku węgla i innych gazów cieplarnianych.

Recykling pomaga chronić ograniczone zasoby

Zasoby takie jak ropa naftowa i metale szlachetne (złoto, srebro, boksyt, miedź, itp.) są zasobami ograniczonymi, które prędzej czy później zostaną wyczerpane. Producenci telefonów komórkowych i komputerów, tacy jak Dell i Apple, zdają sobie sprawę z konieczności zapewnienia stałego dopływu surowców – większość z nich aktywnie uczestniczy w programach odkupu materiałów z zużytych produktów.

Recykling zwiększa efektywność energetyczną

Recykling jest o wiele bardziej efektywny pod względem zużycia energii niż produkcja czegoś ze świeżego surowca. W skali całego kraju może to doprowadzić do znacznego obniżenia naszych kosztów energii. Energia potrzebna do wydobycia, przetworzenia i przetransportowania metalu z kopalni do rafinerii jest oczywiście znacznie większa niż ta, która jest potrzebna do recyklingu metalu z używanych produktów – wyprodukowanie nowej puszki aluminiowej ze świeżego materiału kosztuje więcej energii niż wyprodukowanie 20 puszek z materiałów pochodzących z recyklingu!

Recykling pomaga budować silną gospodarkę

Każda redukcja kosztów, wydajność energetyczna, ochrona materiałów i tworzenie nowych miejsc pracy dzięki recyklingowi przyczynia się do budowania silnej gospodarki naszego kraju. Recykling, prowadzony na skalę całego kraju, ma ogromny pozytywny wpływ na gospodarkę. W zeszłym roku, kiedy rozpoczął się kryzys finansowy, ceny surowców wtórnych spadły, ale o odporności tej branży świadczy fakt, że obecnie ceny wróciły do poziomu sprzed kryzysu – ożywienie gospodarcze jest znacznie szybsze niż w większości innych branż. Powstają nowe miejsca pracy, a władze miast i gmin cieszą się z ogromnych oszczędności na kosztach energii elektrycznej, wywozu śmieci i składowania odpadów.

Recykling tworzy miejsca pracy

Recykling generuje więcej miejsc pracy niż składowanie czy spalanie odpadów. Jest to korzyść, o której nie możemy zapominać w czasach recesji i wysokiego bezrobocia. Zastanówmy się nad utylizacją 10 000 ton odpadów stałych: spalanie ich w celu uzyskania energii elektrycznej stworzy 1 miejsce pracy; zbieranie i wyrzucanie na wysypisko stworzy 6 miejsc pracy; przetwarzanie odpadów w celu recyklingu wygeneruje 36 miejsc pracy takich jak sprzątanie po zbieraczach!

Recykling buduje społeczność

Ludzie łączą się w grupy i budują społeczności wokół wspólnych spraw, problemów i idei. Nie inaczej jest z recyklingiem. W wielu dzielnicach i miastach w całym kraju widzimy zaniepokojonych obywateli współpracujących w ramach inicjatyw recyklingowych, grup lobbystycznych na rzecz ochrony środowiska i grup zajmujących się bezpłatnym recyklingiem. Jeśli dopiero zaczynasz zajmować się recyklingiem lub działalnością na rzecz środowiska, znajdź lokalną grupę, z którą będziesz mógł współpracować.

Korzyści płynące z recyklingu dla każdego z nas, dla społeczeństwa i dla środowiska naturalnego to ważne powody, dla których zajmujemy się recyklingiem. Dla wielu z nas recykling stał się drugą naturą – sposobem na życie. Jest to mały, ale niezwykle istotny element ochrony środowiska – bez recyklingu wszystkie nasze wysiłki na rzecz ochrony planety będą mniej skuteczne, a nawet daremne. Kontynuujmy więc recykling.